ZWOLLE - De begroting van de provincie Overijssel voor 2022 bedraagt in totaal ruim € 482 miljoen. Het toekomstperspectief is gunstig: de crisis heeft steeds minder impact en de economie groeit. Het einde van de coronacrisis lijkt in zicht. Stap voor stap is er meer mogelijk. Maatregelen worden steeds meer losgelaten en de Overijsselse economie komt onder andere door de (extra) investeringen van de provincie weer op stoom. Desondanks is er voor de langere termijn minder ruimte voor omvangrijke incidentele impulsen.


De regioprognose van de Rabobank van september jongstleden liet een economische groei zien in Overijssel van tussen de 4.2% en 5.7%. Die laatste is ruim een procespunt hoger dan het landelijk gemiddelde. De focus voor 2022 ligt op het uitvoeren van het huidige coalitieakkoord en realiseren van gestelde doelen.

Gedeputeerde Financiën Eddy van Hijum: ‘Als Gedeputeerde Staten (GS) zijn wij erg blij met deze economische groei en dat de crisis steeds minder impact heeft op onze persoonlijke levens. Daarbovenop zie en stel ik vast dat daadkracht, creativiteit en verbondenheid nog overal in Overijssel zichtbaar en merkbaar zijn. Economische groei is geen doel op zich voor de provincie maar staat ten dienste van het realiseren van maatschappelijke opgaven en het bevorderen van een brede welvaart.’

Sterker uit de crisis komen

In de begroting voor 2022 wordt vooruitgeblikt. De kern van de Overijsselse aanpak is en blijft: sterker uit de crisis komen door voort te bouwen op eigen kracht en de kansen te pakken. Met andere overheden, partners en belanghebbenden geeft de provincie vorm om de impact van de belangrijke transities, opgaves en maatregelen te maximaliseren.

Met deze begroting blijft de provincie investeren in een integrale aanpak voor de steeds schaarser wordende ruimte in Overijssel. Belangrijk blijft om maatschappelijke opgaven als een duurzame economie, energietransitie, vergroenen en klimaatadaptie, woningbouw, vitale steden en platteland als provincie te stimuleren en te faciliteren.

Meer specifieke informatie over de begroting en de verdeling is te vinden op www.destaatvanoverijssel.nl

Financieel perspectief

Het financieel perspectief van de provincie verandert. In de afgelopen jaren is er veel extra geïnvesteerd in Overijssel. Die mogelijkheid was er vanwege de opbrengsten vanuit de verkoop van Essent in 2009. Deze middelen zijn inmiddels grotendeels uitgegeven, bestemd of belegd in revolverende fondsen. Bijvoorbeeld grote infrastructurele projecten zoals de vernieuwing van de N340 en A1 zijn hiermee gefinancierd. Dat geldt ook voor de bescherming van zeldzame flora en fauna in de Overijsselse Natura-2000 gebieden, als ook voor investeringen in de Overijsselse economie, cultuur en een vitaal platteland.

Het veranderende financiële perspectief maakt dat de provincie in de toekomst meer aangewezen zal zijn op haar structurele inkomsten en er minder ruimte zal zijn voor omvangrijke incidentele impulsen. De impact van het veranderende financieel perspectief is voor deze bestuursperiode beperkt. Voor de langere termijn en voor de volgende coalitieperiode (in 2023 zijn er provinciale verkiezingen) gaat het veranderende financiële perspectief aan betekenis winnen.

In kaart brengen consequenties

GS van Overijssel vindt het belangrijk om hier duidelijk over te zijn. De komende twee jaar gaat GS dan ook samen met de leden van de Provinciale Staten benutten om de consequenties en (on)mogelijkheden in kaart te brengen. Zo kan een nieuwe coalitie met de juiste uitgangspositie keuzes maken met en voor de partners en inwoners van de provincie Overijssel. Commissaris van de Koning Andries Heidema: “We vinden het belangrijk om verder te kijken dan deze coalitieperiode. Om samen te blijven zorgen voor een krachtige economie, een aantrekkelijke leefomgeving en goed bestuur in ons Overijssel van vandaag en morgen”.

Voor 2022 beperkt ruimte voor aanvullende investeringen

In de Perspectiefnota 2022 heeft het college in het licht van dit toekomstbeeld al keuzes voorgelegd om op een aantal terrein ‘minder meer’ te doen of te kiezen voor het afbouwen van financiële inzet. Mede vanwege de extra Rijksuitgaven, zoals bekend gemaakt op Prinsjesdag, valt de uitkering uit het provinciefonds hoger uit dan verwacht. Hierdoor is in 2022 beperkte incidentele ruimte om op een aantal terreinen nog wat extra’s te kunnen doen. Dit is een verbetering ten opzichte van de Perspectiefnota. Provinciale Staten kan hiervoor voorstellen doen bij de behandeling van de Begroting 2022. De begroting wordt op 10 november behandeld in Provinciale Staten.