TWENTE - In de periode van 16 tot en met 25 april hebben de samenwerkende overheidsinstanties extra aandacht besteed aan ondermijnende criminaliteit. Tijdens gezamenlijke controles en acties was er aandacht voor ondermijning, maar werd er ook gekeken naar veiligheid en wet- en regelgeving op het gebied van leefbaarheid. Zo waren er onder meer diverse horecacontroles, gebiedscontroles op bedrijventerreinen, garageboxcontroles en controles op illegale prostitutie.

Van ondermijning is sprake als de illegale onderwereld zich mengt met de legale bovenwereld, zoals criminelen die legale bedrijven en diensten gebruiken voor illegale activiteiten. Gemeenten, politie, Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Oost-Nederland, douane, Provincie Overijssel, het Openbaar Ministerie, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, de Kansspelautoriteit, Arbeidsinspectie, Belastingdienst, Sociale Recherche Twente, Brandweer Twente en Omgevingsdienst Twente werkten tijdens de verschillende acties intensief samen.

Controles

Tijdens de actieweken bundelen de verschillende gemeenten en instanties hun expertise en capaciteit om als één overheid op te kunnen treden. Sander Schelberg, burgemeester van de gemeente Hengelo en regionaal portefeuillehouder ondermijning benadrukt het belang van de regionale samenwerking: ‘’Ondermijnende criminaliteit houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Door het bundelen van de kennis en expertise van alle samenwerkingspartners bereiken we samen meer. Bovendien kunnen we in Twente voorkomen dat criminaliteit zich verplaatst door hier zoveel als mogelijk gezamenlijk in op te trekken.’’

Een greep uit de controles en resultaten van de acties:

Tijdens controles op illegale prostitutie werd er op vier locaties vastgesteld dat er sprake was van illegale prostitutie. Bij één van deze locatie werd dit eerder al vastgesteld. Bij de eerdere overtreding werd een dwangsom opgelegd, die nu ‘verbeurd’ is (betaald moet worden omdat de overtreding niet ongedaan is gemaakt).Op een aantal locaties was er specifiek aandacht voor bedrijven met weinig activiteiten, maar wel met veel cameratoezicht en/of regelmatige wisseling van huurders. Tijdens de controles werden geen bijzonderheden aangetroffen. Wel moet een aantal bedrijven extra informatie aanleveren en worden gesloten panden op een later moment nog eens bezocht.Bij controles op andere (bedrijfs)locaties werd een aantal keren handelen in strijd met het omgevingsplan geconstateerd, mogelijke uitkeringsfraude, vermoedens van zwartwerken, indicaties van illegaal gokken, een garagebedrijf zonder meldingen en een brandgevaarlijke situatie. Bij een autobedrijf wordt handhavend opgetreden door de kansspelautoriteit in verband met de vondst van gokkasten zonder vergunning. Op een bedrijfslocatie is ongeveer 1,5 kilo shisha in beslag genomen omdat de accijnszegel ontbrak.Tijdens horecacontroles op verschillende locaties werden diverse overtredingen geconstateerd. Zo werd er niet altijd voldaan aan de arbeidstijdenwet, waren er mensen aan het werk die een uitkering ontvangen, was er sprake van onhygiënisch werken, roken binnen de horecagelegenheid, tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid en werden er waarschuwingen in verband met het overtreden van de alcohol wet afgegeven. Op één horecalocatie werden verboden voorwerpen aangetroffen. De overtredingen leiden in een aantal gevallen tot directe sancties of tot hercontroles.Bij een controle op bewoning van panden en kamerverhuur bleek op meerdere adressen de BRP-registratie niet te kloppen. Mensen die er wonen en niet staan ingeschreven, of mensen die er niet wonen maar wel op het adres staan ingeschreven. Bij meerdere adressen is er aanleiding voor vervolgactie of nader onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van het doorgeven van zorgsignalen aan een gemeente of aanschrijven van de verhuurder in verband met slecht verhuurderschap.BewustwordingVoor het overgrote deel hebben bedrijven en particulieren de zaken goed op orde tijdens de verschillende controles. De acties zijn dan ook niet alleen bedoeld voor het constateren van (mogelijke) overtredingen of criminele activiteiten, maar ze zijn ook waardevol in het kader van preventie, bewustwording en het vergroten van meldingsbereidheid. Zo hielden de gemeenten Wierden, Rijssen-Holten en Hellendoorn een gezamenlijke preventiedag in het buitengebied. Het doel van de dag was om inwoners en ondernemers bewust te maken van de gevaren en kwetsbaarheden in het buitengebied. Denk bijvoorbeeld aan een drugslab in een schuur of illegale arbeiders. De preventiedag leverde waardevolle gesprekken en informatie op. Zo kwam het wel eens voor dat mensen waren benaderd voor het verhuren van hun schuur.

Ondernemers en particulieren spelen een belangrijke rol in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Bij signalen kunnen zij contact opnemen met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl of door kosteloos te bellen met 0800-7000.VervolgonderzoekenDe actieweek leidt tot verschillende vervolgonderzoeken. De betrokken instanties controleren komende tijd de informatie die verkregen is tijdens de controles. Wanneer er aanleiding toe is volgen hieruit bijvoorbeeld handhavingsacties en bestuurlijke rapportages (rapportages op basis waarvan een burgemeester gepaste bestuurlijke maatregelen kan nemen).