OOST-NEDERLAND - De politie in Oost-Nederland heeft de definitieve straf vastgesteld van twee medewerkers die in maart van dit jaar betrokken waren bij een filmpje dat rondging op sociale media waarin grensoverschrijdende uitlatingen werden gedaan. Het gaat om een onvoorwaardelijk en een voorwaardelijk ontslag.

Eerder communiceerde de politie al dat de voorgenomen besluiten nog aan de ‘Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening politieambtenaren’ (AGFA Politie) moesten worden voorgelegd. De AGFA heeft inmiddels laten weten dat zij geen bezwaren ziet tegen het opleggen van een disciplinaire straf. Verder geeft de AGFA aan dat het aan de politie is om de hoogte van de straf te bepalen. Hierop is definitief besloten één van de medewerkers de straf van onvoorwaardelijk ontslag op te leggen vanwege de samenloop met ander plichtsverzuim. De andere medewerker krijgt voorwaardelijk ontslag. Ook wordt deze medewerker overgeplaatst naar een ander team en moet hij buiten de politieorganisatie werkzaamheden verrichten op het thema ‘diversiteit en inclusie’. Uit het onderzoek dat na het incident werd uitgevoerd, bleek dat deze twee politiemensen kwetsende en discriminatoire uitlatingen deden.

Van een politieambtenaar wordt, in lijn met de ambtseed of – belofte die wordt afgelegd bij aanstelling, verwacht dat hij/zij burgers (én collega’s) respectvol en zonder vooroordeel tegemoet treedt, geen tegenstellingen aanwakkert en – niet onbelangrijk – ook een bijdrage levert aan het vertrouwen in de politieorganisatie.

Zes betrokkenen

In totaal waren zes medewerkers van de politie betrokken bij het incident. Voor alle medewerkers geldt dat het hen kwalijk wordt genomen dat zij het vertrouwen in de politie hebben geschaad. Ook hebben zij onvoldoende blijk gegeven een ‘politie voor iedereen’ te zijn. Eerder werd al bekend gemaakt dat twee medewerkers een schriftelijke berisping opgelegd kregen. Twee andere medewerkers hebben geen sanctie gehad omdat zij geen kwetsende uitspraken hebben gedaan. Wel kregen zij een waarschuwing.

Verder bouwen


Nu ook de laatste twee straffen definitief zijn, ontstaat ruimte om weer volhardend verder te bouwen aan een echt diverse èn inclusieve politieorganisatie.